กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เตรียมจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

22

พ.ย.

2018

อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจำนวน 6 โครงการ เสนอศูนย์บริการวิชาการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไปนั้น...[อ่านต่อ]


บรรยายพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ในหัวข้อ “Critical Thinking and Creative Thinking”

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสรับฟังการสอนพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Critical Thinking and Creative Thinking”...[อ่านต่อ]


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Biosciences and Biotechnology: The Key Success in Disruptive Era เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ...[อ่านต่อ]


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับ MFii นำนักศึกษารายวิชา Entrepreneurship for Science ชั้นปีที่ 4 พบปะผู้ประกอบการเพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ (Entrepreneurship for Science) ในหัวข้อ...[อ่านต่อ]


ดูงานในรายวิชา Industrial Visit

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Industrial Visit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง...[อ่านต่อ]