กิจกรรมสำนักวิชา

Training for Science Teachers on English for Integrated Studies (EIS)

27

ก.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในระบบ English for Integrated Studies (EIS) ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระบบ EIS...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 24

21

ก.ค.

2015

นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพ พลานามัย...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

21

ก.ค.

2015

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 33 ในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558...[อ่านต่อ]


กิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแผนพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558

13

ก.ค.

2015

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแผนพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช ดร.ประภัสสร อึ้งวณิชยพันธ์ และดร.พรรณรวี...[อ่านต่อ]


แรงบันดาลใจสร้างได้ และ ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด

13

ก.ค.

2015

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แรงบันดาลใจสร้างได้ และ ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (How to live and learn on campus 2015) โดยในปีนี้สำนักวิชาได้เชิญ “คุณแทนไท ประเสริฐกุล”...[อ่านต่อ]