กิจกรรมสำนักวิชา

การบรรยายพิเศษด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

10

เม.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เปิดโลกทัศน์ รวมถึงแนวทางในการทำงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาให้การบรรยาย 2...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดค่ายอัจฉริยะภาพฯ รุ่นที่ 1 ค่าย 4

03

เม.ย.

2015

ระหว่างวันที่16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่1 ค่ายที่4 ให้กับนักเรียนจำนวน 77 คน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะครูวิทยาศาสตร์

03

เม.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการ ให้กับคุณครูผู้สอนเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในเครือข่ายมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...[อ่านต่อ]


English clinic by School of Science

13

มี.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจในปีการศึกษาที่ 1/2557 พบว่านักศึกษาบางส่วนโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเพิ่มท้กษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านต่างๆ...[อ่านต่อ]


กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2558

12

มี.ค.

2015

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชั้นปี...[อ่านต่อ]