ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (เคมีประยุกต์)

 

เคมีประยุกต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงสร้างของหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลีเมอร์
โครงสร้างของหลักสูตร เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
โครงสร้างของหลักสูตร เคมีวิเคราะห์

แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลีเมอร์
แผนการศึกษา เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
แผนการศึกษา เคมีวิเคราะห์ 

ไปด้านบน

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายและการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่กว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ เพื่อสามารถประมวลความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ โดยคำนึงถึงสมดุลทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

โครงสร้างของหลักสูตร จุลชีววิทยาประยุกต์
โครงสร้างของหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ
โครงสร้างของหลักสูตร วิทยาศาสตร์การเกษตร

แผนการศึกษา จุลชีววิทยาประยุกต์
แผนการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร

ไปด้านบน

วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีลักษณะเด่น คือ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่นำเอาจุดแข็งของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุมารวมเข้าด้วยกัน นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทั้งความสามารถในการทดสอบและวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ และสามารถออกแบบ วางแผนดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ

ไปด้านบน